ДОГОВІР — ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ НА САЙТІ GRC.UA

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІЕРСІ», в особі генерального директора Маковій Марини Леонідівни, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), надає будь-якій юридичній особі, фізичній особі, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або фізичній особі – роботодавцю (далі – Замовник), інформаційні послуги з перегляду бази резюме, рекламні послуги з метою просування бренду роботодавця, консультаційні послуги з метою дослідження ринку праці, зайнятості та з інших питань, а Замовник зобов’язується оплатити вартість послуг на умовах, передбачених Виконавцем. У відповідності зі статтею 642 Цивільного Кодексу України, безумовним прийняттям (акцептом) умов даної оферти договору вважається реєстрація Замовника на Сайті.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов`язується надати інформаційні, консультаційні, рекламні та інші послуги, зазначені в Тарифах та Умовах надання Послуг Виконавця (далі – «Сервіси Сайту»), а Замовник зобов'язується оплатити ці Послуги.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

2.1. Використання Сервісів Сайту може здійснюватися виключно після їх Активації, яка передбачає попередню реєстрацію Замовника на Сайті та передачу Замовником своєї Облікової інформації (логін і пароль).

2.2. Використання Сервісів Сайту Замовником здійснюється протягом оплаченого ним строку надання Сервісів Сайту.

2.3. Після закінчення строку дії Сервісів Сайту Замовник може продовжити такий строк шляхом оплати рахунка Виконавця.

2.4. Виконавець не є банком або сховищем коштів Замовника, у зв'язку з цим Виконавець зобов'язується зберігати кошти Замовника на особовому рахунку (залишок не використаних коштів) протягом 1 (одного) року з моменту надання послуг. Після закінчення цього терміну, Виконавець має право списати залишок коштів з особового рахунку Замовника на свою користь. Замовник розуміє та погоджується, що кошти у розмірі до 100 (ста) гривень, які не були використані Замовником та зберігалися на особливому рахунку протягом зазначеного терміну в даному пункті – будуть списані на користь Виконавця в автоматичному режимі.

2.5. Якщо Замовником не здійснено оплату за продовження строку дії Сервісів Сайту, він автоматично позбавляється права на використання Сервісів Сайту.

2.7. Вартість Сервісів Сайту визначається на підставі чинних Тарифів Виконавця, що знаходяться за адресою: https://grc.ua/cabinet/price/posts

2.8. Умови надання Сервісів Сайту знаходяться за адресою: https://grc.ua/info/resume.

2.9. Умови використання Сайту знаходяться за адресою: https://grc.ua/info/data.

3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язується: (а) зареєструвати Замовника на Сайті й надати йому Облікову інформацію; (б) надати Замовнику погоджені Сервіси Сайту, вартість яких визначається Тарифами на Умовах надання Сервісів Сайту; (в) у випадку, коли Замовник пред'явив претензію про те, що Сайт був непрацездатним, внаслідок чого використання Сервісів Сайту було неможливим протягом більш ніж 4 (чотирьох) годин у робочі дні в робочий час із 9:00 до 19:00 за місцевим часом місцезнаходження Замовника, Виконавець зобов'язується збільшити період надання Сервісів Сайту на добу.

3.1.1. У зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку та (або) програм для ЕОМ, що належать третім особам, Сторони погоджуються з тим, що Виконавець за цим Договором не несе відповідальності за будь-які затримки, переривання, прямі та непрямі збитки або втрати, що відбуваються, через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні та (або) програмах для ЕОМ, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних чи з'єднанні, перебоїв в електроживленні, що сталися не з вини Виконавця.

3.2. Виконавець має право: (а) публікувати на Сайті інформацію про Замовника, надану йому під час реєстрації на Сайті; (б) відмовити Замовнику в наданні Сервісів Сайту, або призупинити надання Сервісів Сайту, якщо Замовник не надав Виконавцю інформацію, необхідну при реєстрації Замовника на Сайті; (в) на свій розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни в Тарифи, Умови надання Сервісів Сайту, Умови використання Сайту, повідомивши Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті й розміщення документа в новій редакції або відправлення по електронній пошті Замовнику за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати набрання змінами чинності; (в) припиняти роботу Сайту для проведення профілактичних робіт, по можливості в нічний час або вихідні дні; (г) протягом терміну дії Договору здійснювати спостереження за порядком використання Замовником Сайту; (д) списати з Особового рахунку Замовника залишок оплаченої суми, якщо протягом 3 (трьох) років Замовник не використовує Сервіси Сайту.

3.3. У випадку наявності сумнівів щодо правомірності використання Сайту працівниками/представниками Замовника, Виконавець має право без попереднього повідомлення та у будь-який час за своїм розсудом вилучити, блокувати або примусово змінити Облікову інформацію таких працівників.

3.4. У випадку наявності відомостей про використання Облікової інформації працівників/представників Замовника третіми особами, Виконавець має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Замовника за своїм розсудом вилучити, блокувати або примусово змінити Облікову інформацію таких працівників/представників.

4.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов'язаний: (а) не передавати свою Облікову інформацію третім особам без узгодження з Виконавцем, крім своїх працівників/представників; (б) не використовувати Облікову інформацію третіх осіб; в) після реєстрації на Сайті й до початку придбання Сервісів Сайту повідомити Виконавцю наступну інформацію: назва компанії Замовника, строк діяльності компанії Замовника на ринку й короткий опис діяльності компанії Замовника (у складі наданої інформації Замовник не має право розміщати пропозиції працевлаштування й рекламу); (г) при використанні Сайту дотримуватись Умов використання Сайтів; (д) самостійно й за свій рахунок вирішувати всі питання, пов'язані з використанням авторських і суміжних прав, у наданих для розміщення Виконавцю та/або самостійно розміщених Замовником матеріалів; (е) у випадку пред'явлення до Виконавця вимог, претензій та/або позовів з боку третіх осіб, у тому числі з боку правовласників, самостійно задовольняти ці вимоги, претензії та/або позови й за свій рахунок відшкодувати всі збитки Виконавця, що виникли у зв'язку з даними обставинами.

4.2. Замовник зобов'язаний на вимогу Виконавця змінювати свої паролі, а якщо ні, то Виконавець має право змінювати паролі Замовника в примусовому порядку.

4.3. Замовник зобов'язаний за 3 (три) календарних дні до дати припинення повноважень свого працівника/представника відносно можливості користування Сайтом (сервісами Сайту) Виконавця належним чином повідомити Виконавця й вилучити всю Облікову інформацію такого свого працівника/представника, а якщо ні, то Замовник не має права посилатися на відсутність своєї відповідальності (а рівно провини) за дії своїх працівників/представників через припинення їх повноважень (припинення яких-небудь правових відносин між Замовником і працівником/представником).

4.4. У випадку порушення Замовником умов, зазначених у п.4.1.,4.2.,4.3. Договору або Умов використання Сайтів Виконавець, направляє Замовнику попередження із вказівкою порушень і має право в день направлення попередження призупинити використання Замовником Сервісів Сайту до усунення порушень або Виконавець має право за своїм розсудом в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Договору (розірвати Договір), анулювати Облікову інформацію Замовника, утримати із Замовника штраф у розмірі залишку коштів по Активованих Сервісах Сайту (при цьому Договір вважається розірваним наступного дня після направлення відповідного попередження). У випадку якщо такі порушення завдали шкоди третім особам, відповідальність за заподіяний збиток повністю лежить на Замовнику.

4.5. У разі технічних проблем або неможливості надання певної оплаченої послуги Замовнику з боку Виконавця, Замовник має право замінити недоступну послугу на іншу або доповнити кількість вже оплачених послуг.

4.6. Замовник має право внести будь-яку суму у вигляді авансу за використання Сервісів Сайту на Особовий рахунок на Сайті.

4.7. При створенні Облікової інформації Замовник зобов'язано вказувати дійсні ПІБ, посаду та e-mail (по префіксу якого для Виконавця повинно бути очевидно, що зазначений e-mail Замовник має право використовувати) своїх користувачів, а якщо ні, то Виконавець має право відмовити в створенні Облікової інформації або в будь-який час її блокувати або вилучити.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Зобов'язання по оплаті вважаються виконаними з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Оплата здійснюється на підставі рахунку Виконавця у вигляді 100%-ної попередньої оплати шляхом переказу коштів на поточний рахунок Виконавця і зараховується Виконавцем на Особовий рахунок Замовника протягом 1 (одного) робочого дня з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець веде реєстр обліку руху грошових коштів і розрахункових операцій Сторін (далі – «Особовий рахунок»), і надає Замовнику інформацію з Особового рахунку на Сайті.

5.2. Послуги вважаються наданими з дати надання Замовнику доступу до Сервісів Сайту. Факт надання Сервісів Сайту підтверджуються Актом наданих послуг, який складається станом на дату активації Послуг ( Сервісів Сайту).

6. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець не гарантує, що: (а) програмне забезпечення Сайтів не містить помилок та/або комп'ютерних вірусів, або сторонніх фрагментів коду. Виконавець надає Замовнику можливість користуватися програмним забезпеченням Сайтів «як воно є», без яких-небудь гарантій з боку Виконавця; (б) надана Виконавцем інформація про Кандидатів є достовірною і повною, або що претендент підходить для вакансії, розміщеної на Сайті від імені Замовника. Виконавець не несе відповідальності за збитки, понесені Замовником у результаті повідомлення Кандидатом недостовірної інформації про себе, а також заподіяні діями (бездіяльністю) претендента.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, а також можливий збиток, що виник у результаті: (а) неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайтів; (б) збоїв у роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами й іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту; (в) відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) інтернет-з'єднань між сервером Замовника та сервером Сайту; (г) проведення державними органами або органами місцевого самоврядування, а також іншими організаціями заходів у рамках Системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ); (д) встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій у мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання Договору; (е) інших випадків, пов'язаних з діями (бездіяльністю) користувачів Інтернету та/або інших суб'єктів, спрямованих на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп'ютерного устаткування, що існувала на момент укладання Договору.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст вакансій Замовника, а саме за текст та інформацію складену та додану останнім. Замовник згоден і розуміє, що будь-які претензії, запити та штрафи щодо порушення законодавства у зв'язку зі змістом вакансії є виключною відповідальністю Замовника. У свою чергу Виконавець має право, але не зобов'язаний, давати рекомендації щодо змісту вакансій Замовника.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Сторони відносять Облікову інформацію Замовника й Персональні дані, зазначені в розділі 8 Договору, до Конфіденційної інформації. Замовник і Виконавець зобов'язуються не передавати Конфіденційну інформацію третім особам.

7.2. Сторона зобов'язується повідомляти іншу Сторону про факт несанкціонованого розголошення Облікової інформації Замовника. Виконавець, у випадку наявності в нього підозр про можливе розголошення Облікової інформації Замовника, має право зажадати від Замовника підтверджувальних відомостей про осіб, яким Замовник надав Облікову інформація. У випадку, якщо в цих осіб Замовника припинилися підстави користування Сайтами у зв'язку із припиненням дії виданої Замовником довіреності, припиненням трудових відносин із Замовником, іншими причинами, то Виконавець має право вилучити Облікову інформацію таких осіб без узгодження із Замовником. Після встановлення факту розголошення Облікової інформації Виконавець має право в односторонньому порядку з наступним повідомленням Замовника змінити Облікову інформацію Замовника для запобігання її подальшого несанкціонованого поширення й використання.

7.3. У випадку встановлення Виконавцем фактів розголошення Замовником Облікової інформації Виконавець має право (але не зобов'язаний) вимагати сплати від Замовника сплати неустойки в розмірі вартості Сервісів Сайту, які одержала третя особа (особи), скориставшись Обліковою інформацією Замовника. Неустойка в такому випадку сплачується Замовником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту виставлення відповідного рахунку Виконавця. Виконавець не відповідає за збитки, заподіяні Замовникові в результаті розголошення третім особам Конфіденційної інформації Замовника, що відбувся не з вини Виконавця.

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Якщо за даною угодою Замовник отримає від Виконавця Персональні дані Кандидата, то Замовник зобов'язується використовувати Персональні дані строго відповідно до Закону України 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних", у тому числі: (а) використовувати Персональні дані тільки з метою працевлаштування Кандидатів; (б) не передавати Персональні дані третім особам, що не мають право обробляти ці дані; (в) не розголошувати інформацію про те, що Персональні дані якого-небудь Кандидата знаходяться на Сайті; (г) при збереженні копій отриманих Персональних даних на паперових або електронних носіях обробляти ці дані відповідно до Закону України 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних; (д) у разі нанесення збитку фізичним особам, пов'язаного з невиконанням Замовником вимог Закону України 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних" по відношенню до їх Персональних даних, відповідальність за такий збиток повністю лежить на Замовнику

8.2. Замовник погоджується і приймає та надає згоду відповідно до якої Виконавець залишає за собою право використовувати надану Замовником персональну інформацію, а саме: прізвище та ім’я, телефони Замовника (його уповноваженої особи, яка здійснює розміщення інформації про вакації Замовника), а також електронну адресу з метою сприяння отримання послуг на Сайті та використовувати персональні дані, отримані за допомогою Сайту, відповідно до Закону України «Про персональні дані».

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків, якщо невиконання є наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, епідемії, землетрус, інші стихійні лиха, війна або воєнні дії й інші обставини непереборної сили, що виникли після укладання Договору. У випадку дії обставин непереборної сили більше 3 (трьох) місяців будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов'язань за договором (розірвати Договір).

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку неможливості вирішення спорів між Сторонами шляхом переговорів, вони повинні вирішуватися згідно правил підсудності, встановлених законодавством України.

11. ВІДКЛИКАННЯ ОФЕРТИ

11.1. Протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту акцепту даної оферти, Виконавець має право відкликати дану оферту без пояснення причин. Відкликання даної оферти здійснюється шляхом повернення коштів сплачених Замовником Виконавцю в якості акцепту. Які-небудь відсотки, за час знаходження таких коштів Замовника у Виконавця, не нараховуються й не виплачуються.

11.2. У випадку відкликання оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Сервіси Сайту, Активація яких зроблена до моменту відкликання оферти, надаються до повного їхнього надання, а кошти, що залишилися на Особовому рахунку Замовника підлягають поверненню на підставі оригіналів відповідних листів про повернення коштів, Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

12. НАБРАННЯ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ ТА ЙОГО ДІЯ

12.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту даної оферти, а саме з моменту отримання Замовником рахунку на сплату від Виконавця та/або реєстрації Замовника на сайті Виконавця (grc.ua).

12.2. Договір укладається на невизначений строк і може бути розірваний по ініціативі кожної зі Сторін у будь-який час, з попередженням іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до розірвання. У випадку розірвання Договору з ініціативи Замовника, Виконавець повертає Замовникові кошти, сплачені Замовником Виконавцю за договором, за винятком вартості фактично наданих на дату розірвання Договору Сервісів Сайту.

13. ЗАЯВИ ЗАМОВНИКА

13.1. Замовник ознайомився та згодний з: (а) Умовами надання Сервісів Сайту, розміщеними в мережі Інтернет за адресою https://grc.ua/info/resume; (б) з Тарифами, розміщеними в мережі Інтернет за адресою https://grc.ua/cabinet/price/posts/; (в) з Умовами використання Сайтів, розміщеними в мережі Інтернет за адресою https://grc.ua/info/data.

13.2. Замовник зобов'язується регулярно здійснювати перевірку на Сайті наявності змін в Умовах надання Сервісів Сайту, Тарифах і в Умовах використання Сайтів, а також Замовник не може посилатися на свою не поінформованість про внесення таких змін.

13.3. Замовник погоджується й визнає, що укладання Договору шляхом акцепту оферти означає припинення інших, раніше укладених між сторонами шляхом акцепту оферти договорів, у частині всіх зобов'язань, за винятком зобов'язань Виконавця по наданню сервісів по Активованим Замовником послугам на момент акцепту даної оферти. Сервіси, Активовані Замовником по таких договорах (офертам), надаються до повного їхнього надання, а кошти, що залишилися на Особовому рахунку Замовника по таких договорах підлягають поверненню на підставі оригіналів відповідних листів про повернення коштів.

13.4. Замовник беззастережно згодний і визнає, що достатнім і правомірним підтвердженням факту надання будь-яких Сервісів Сайту Виконавця, яка надається за допомогою Сайту Виконавцем є статистичні дані про одержання Замовником Сервісів Сайту, сформовані програмним забезпеченням Сайту/Сайтів Виконавця.

13.5. Замовник підтверджує свою згоду з тим, що факт надання команди (клик або натискання клавіші, введення інформації та ін. дії) через наданий Виконавцем спеціальний користувацький інтерфейс на Сайті (сторінка Замовника на Сайті) з використанням Облікової інформації Замовника означає конклюдентні дії Замовника по Активації, узгодженню найменування, змісту, вартості та строків надання Сервісів Сайту, або інших дій, асоційованих із Замовником (усі дії зроблені з використанням Облікової інформації Замовника є діями самого Замовника, що є безперечним доказом волевиявлення Замовника на виконання цих дій).

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДжіЕрСі»
Місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Лук’яненка Левка, буд. 9.
Адреса для листування: 04052, м.Київ,
вул. Глибочицька, 40, літ.Е-Ф, офіс 502
Телефон/факс 0 44 230 87 39
IBAN UA793005280000026006000030797
у АТ «ОТП БАНК», МФО 300528
Код ЄДРПОУ: 32979429.
ІПН: 329794226541.
Свідоцтво платника ПДВ № 200126375.
Платник податку на прибуток на загальних підставах

Генеральний директор ТОВ «ДжіЕрСі» ____________________Марина МАКОВІЙ